Väg 267, Rotebroleden och trafikplatserna Stäket och Rotebro

2016-12-30

Trafikverket bygger om väg 267, Rotebroleden, och de båda trafikplatserna Stäket vid E18 och Rotebro vid E4. Syftet är att öka framkomlig-heten och att höja trafiksäkerheten för alla motor-, cykel- och gångtrafikanter.

Vägen kommer att breddas till två körfält i vardera åkriktning. Vi gör även åtgärder så att människor och djur lättare kan röra sig fritt i naturen och ta sig över vägen på ett säkert sätt. Bland annat bygger vi ny gång-och cykelväg samt ny gångbro, viltpassager för stora och små djur, nya bullerskydd och nya på- och avfartsramper vid trafikplatserna.

Habau har anlitat Turebergs att hjälpa till med maskintjänster, schaktning, transporter samt leverans av material under en tidsperiod på tre år.

Fakta om befintliga Rotebroleden

Vägen är cirka sex kilometer lång och sträcker sig mellan trafikplats Stäket i väster och trafikplats Rotebro i öster. Vägen är en viktig förbindelse mellan E18 och E4 norr om Stockholm. Vägen är hårt trafikerad och säkerhet såväl som miljö behöver förbättras.

Vägen går rakt igenom Järvakilen som är ett av Stockholms större sammanhängande grönområde. Vägen är ett hinder för ett aktivt friluftsliv för människor då den är svår att ta sig över. I området finns det även älgar, rådjur och en rad andra djur som också behöver ges möjlighet att kunna röra sig friare mellan de olika delarna av Järvakilen.

 

Mer information finns hos Trafikverket på www.trafikverket.se

Bilder från bygget finns på www.trafikverket.se