Integritetspolicy

Turebergs hantering av personuppgifter
GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny lag som börjar gälla inom hela EU från den 25 maj 2018. Översatt till svenska blir GDPR Dataskyddsförordningen. Denna förordning och en kompletterande svensk lag, Dataskyddslagen, ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Syftet är att förbättra skyddet för den enskilda individen vid behandling av personuppgifter samt att skapa ett enhetligt regelverk inom EU.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all information som kan vara direkt eller indirekt knutet till dig som person, t ex personnummer, namn och adress.

Vilka uppgifter som vi ber om och hanterar beror på behov. Personuppgifter kan inhämtas direkt från dig när vi tecknar avtal, till exempel vid anställning eller tjänstebeställning, men också senare när du kommunicerar med Turebergs och använder tjänsterna. Vi kan även inhämta uppgifter från externa källor, som till exempel kreditupplysningsföretag.

Hur använder vi personuppgifter?
De uppgifter som vi inhämtar används för att kunna administrera vårt avtalsförhållande, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden i förhållande till dig, oavsett om du är kund eller anställd.

Personuppgifter sparas olika lång tid beroende på vad de ska användas till eller om det finns lagar som kräver att vi måste spara dem en viss tid.

Personuppgifter som vi delar med andra mottagare
För att kunna leverera våra tjänster är det ibland nödvändigt att vi delar personuppgifter med andra bolag inom Turebergs-koncernen eller andra leverantörer som arbetar för vår räkning. Det kan även handla om aktörer som själva är personuppgiftsansvariga för sin behandling av dina personuppgifter, t ex Skatteverket.

Vi ställer samma krav på sekretess och säkerhet på våra samarbetspartner som om vi själva behandlat uppgifterna. Gentemot dig som kund svarar vi alltid för att hanteringen av personuppgifterna sker korrekt.

Vi kan också dela uppgifter till exempelvis myndigheter, kreditupplysningsinstitut och när det krävs enligt lag eller juridisk process.

Dina rättigheter
Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av Turebergs och i så fall få ett utdrag. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flytta dina uppgifter. Om du skulle ha klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakta oss
Om du har frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 010-140 3000 eller info@turebergs.se.